Letöltéshez kattintson ide!

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT – NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐJÉNEK SZEMÉLYES ADATKEZELÉSÉHEZ

 

Az Irat a Dativus Consulting Kft adatbázisából származik, a jogszabályi részek kivételével szerzői jogvédett.

Az irat kódszáma:

Csak a vevő saját felhasználására!

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT – NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐJÉNEK SZEMÉLYES ADATKEZELÉSÉHEZ

 

Szervezet neve, címe: E&V Kft., 7100 Szekszárd, Arany János u. 12. ½.

 

 

AZ ÉRINTETT ADATAI*

(*az adattakarékosság és célhoz kötöttség alapján feltétlen fontos adatok)

Név
A képviselt cég neve
Beosztás
Telefonszám
E-mail cím
Egyéb személyes adatok

(az adattakarékosság és célhoz kötöttség alapján feltétlen fontos egyéb adatok)

pl. rendszám az építési területre behajtáshoz,

pl. a Társasághoz kiállítandó állandó belépőhöz szükséges egyéb adatok,

pl. személyazonosság bizonyítására alkalmas okirat típusa és száma

 

A TÁRSASÁG ADATAI

 

Az adatkezelő neve (a Társaság illetve a Társaságon belüli szervezeti egység megnevezése, címe) E&V Kft.
A Társaság képviselője Keresztes Zoltán
A Társaság honlapja www.eesvkft.hu
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
Az adatkezelés célja szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás
A személyes adatok címzettje vagy címzettjei Keresztes Zoltán
A személyes adatok tárolásának időtartama az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig
A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek ……………………………. célból cég neve, elérhetősége
További információk

 

 

Tájékoztatás az érintett jogairól

 

Felhívjuk figyelmét hogy Önnek, mint a Társaságunknál személyes adatok kezelésében érintettnek

  1. joga van ahhoz, hogy részletesen tájékozódhasson minden tényről, amely az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos (így különösen a személyes adatai kezelésének céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek köréről, az adatkezelés időtartamáról, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire valamint a vonatkozó főbb jogszabályi helyekről),
  2. kérheti a személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,
  3. joga van az adathordozhatósághoz (amennyiben a személyes adatok kezelése automatizált módon történik), valamint
  4. a törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve
  5. jogosult arra, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonja (postacím: 7100 Szekszárd, Arany János u. 12. ½., e-mail cím: ). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti – hozzájáruláson alapuló – adatkezelés jogszerűségét.
  6. joga van továbbá a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ), illetve jogorvoslatért bírósághoz fordulni. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerint felügyeleti Hatósághoz is benyújthatja panaszát.

Ön nem köteles a személyes adatok megadására, az Ön adatszolgáltatása nem előfeltétele a szerződéskötésnek. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye az, hogy a szerződés időtartama alatt fokozott nehézségekbe ütközhet az üzleti kapcsolattartás.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat (postacím: 7100 Szekszárd, Arany János u. 12. ½., e-mail cím: ).

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

 

További információk az adatkezelési tájékoztatónkban olvasható, amely Társaságunk honlapján (www.eesvkft.hu) a láblécben/fejlécben található. Az adatkezelési tájékoztató közvetlen linkje: www.eesvkft.hu.

 

A tájékoztatásban foglaltakat tudomásul vettem.

Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek és a jelen dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.

 

…………………………………., 201…, ……………….. hó ……….

 

 

…………………………………………..

(az érintett neve és aláírása)

 

Készült 2 példányban:

  1. pld. Érintett
  2. pld. Társaság

 

Letöltéshez kattintson ide!